Cambridge English: Advanced (CAE)

angličtina C1 16.3.2019 Ústní část 15. 3. 2019 od 10.00. Písemná část 16. 3. 2019 od 9.00. Uzávěrka přihlášek je 7. 2. 2019. Výsledky budou známy od 12. 4. 2019. 3.700,-
Přihlašování ukončeno
Jazyk Úroveň Datum Další informace Cena

Cambridge English: Advanced (CAE)


Zkouška CAE odpovídá náročností úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „Advanced“ a patří mezi nejrozšířenější jazykové zkoušky u nás.

Ke složení zkoušky CAE je zapotřebí schopnost ovládat širokou slovní zásobu a umět ji správně použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím.
Úspěšné složení zkoušky CAE tedy vyžaduje ovládání angličtiny na vysoké úrovni v širokém  spektru praktických situací zahrnujících např. obchod, cestování a volný čas. Úspěšný kandidát je schopen používat angličtinu v jakýchkoli pracovních situacích. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
Předpokladem pro dosažení této úrovně jsou znalosti získané po 700 - 800 hodinách výuky.

Od ledna 2015 se struktura zkoušky CAE změnila.

Celková doba zkoušky se zkrátila o 45 minut (původně 4 hod. 45 min.), náročnost zkoušky se však i díky kratší době pro vypracování úkolů mírně zvýšila. Došlo ke sloučení částí Reading a Use of English do jedné.

Nová struktura zkoušek zajišťuje lepší návaznost certifikátů FCE, CAE a CPE.

Změny se projevují také v závěrečném hodnocení, kdy je kandidát kromě klasického hodnocení A-E oznámkován také pomocí skóre na 100 bodové stupnici.

K přípravě na zkoušku CAE nabízíme přípravné kurzy, jejichž součástí jsou i konzultace ke zkoušce, které kandidátovi objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek a úkolů může očekávat, doporučení a nácvik vhodné strategie k jejich úspěšnému zvládnutí.

Popis jednotlivých částí zkoušky (platný od ledna 2015):

Reading and use of English – čtení a použití angličtiny (1 hodina 30 minut)
(8 částí, 56 otázek)

4 části gramaticko lexikální + 4 části čtení

V gramaticko-lexikální části mají kandidáti za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na správný výběr doplňovaných slov, odvozování slov a transformace vět. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu.

 V části Reading kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje cca 3000 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, ukázky literárních děl (beletrie i literatury faktu), zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a časopisů.
Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, vícenásobné volby z odpovědí nebo doplnění chybějícího textu.

Writing - vyjadřování písmem (1 hodina 30 minut)
(2 části, 2 úkoly)

Druhý oddíl CAE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části.

V první mají kandidáti napsat diskurzivní esej na dané zadání (rozsah 220 - 260 slov). Ve druhé si kandidáti mohou vybrat téma ze čtyř různých zadání (rozsah 220 - 260 slov), typy textu jsou dopis, návrh, zpráva nebo recenze.
Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text ve vymezené formě, podle zadaného tématu a v daném rozsahu.
Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

Listening - poslech (cca 40 minut)
(4 části, 30 otázek)

Kandidát vždy dvakrát vyslechne nahrávky monologů (oznámení, rozhlasové vysílání, projevy, přednášky, anekdoty atd.) a dialogů (rozhovory a diskuse dvou až tří osob, rozhlasové vysílání). Tato část zkoušky se zaměřuje na porozumění a pochopení specifické informace, názoru a  postoje. Typy úkolů - dokončování vět,  přiřazování odpovědí k otázkám a tvrzením. Otázky, které kandidát vypracovává, nejen slyší z nahrávky, má je také k dispozici v zadání.   

Speaking - zvládnutí rozhovoru (15 minut)
(4 části)

Závěrečná etapa zkoušky má čtyři části zahrnující krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem - na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost jejich reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory (výměny) mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů. Tato část zkoušky trvá přibližně 15 minut.

V první části jde o interview mezi zkoušejícím a každým z kandidátů zaměřené na zodpovězení základních osobních informací.

Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží tři obrázky, ze kterých si vyberou dva, které popíší a porovnají.

Ve třetí části kandidáti spolupracují. Diskutují o problému a k dispozici mají textovou nápovědu. Cílem je dojít k určitému závěru.

V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi na základě předcházejícího rozhovoru.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity