Cambridge English: First (FCE)

angličtina B2 9.3.2019 Ústní část 8. 3. 2019 od 10.00. Písemná část 9. 3. 2019 od 9.00. Uzávěrka přihlášek je 1. 2. 2019. Výsledky budou známy od 5. 4. 2019. 3.500,-
Přihlašování ukončeno
angličtina B2 15.3.2019 Ústní část 14. 3. 2019 od 10.00. Písemná část 15. 3. 2019 od 9.00. Uzávěrka přihlášek je 7. 2. 2019. Výsledky budou známy od 12. 4. 2019. 3.500,-
Přihlašování ukončeno
Jazyk Úroveň Datum Další informace Cena

Cambridge English: First (FCE)

 

Zkouška First odpovídá náročností úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „Upper-Intermediate“ a patří mezi nejrozšířenější jazykové zkoušky u nás.

Ke složení zkoušky je zapotřebí schopnost ovládat dostatečně širokou slovní zásobu a umět ji správně použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím.
Úspěšné složení zkoušky FCE tedy vyžaduje ovládání angličtiny na odpovídající úrovni v širším spektru praktických situací zahrnujících např. studium, obchod, cestování a volný čas.
Předpokladem pro dosažení této úrovně jsou znalosti získané po 500 - 600 hodinách výuky.

Od ledna 2015 se struktura zkoušky First změnila.

Celková doba zkoušky se zkrátila přibližně o 30 minut (původně téměř 4 hodiny), náročnost zkoušky se však i díky kratší době pro vypracování úkolů mírně zvýšila. Zkouška má nově jen 4 části, části Reading a Use of English byly sloučeny.

Nová struktura zkoušek zajišťuje lepší návaznost certifikátů FCE, CAE a CPE.

Změny se projeví také v závěrečném hodnocení, kdy je kandidát kromě klasického hodnocení A-E  oznámkován také pomocí skóre na 100 bodové stupnici. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba, aby kandidát dosáhl alespoň 60 % z celkového počtu bodů.

K přípravě na zkoušku First nabízíme přípravné kurzy, jejichž součástí jsou i konzultace ke zkoušce, které kandidátovi objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek a úkolů může očekávat, doporučení a nácvik vhodné strategie k jejímu úspěšnému zvládnutí.

Popis jednotlivých částí zkoušky (platný od ledna 2015):

Reading and Use of English - čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 minut)
(7 částí, 52 otázek)

4 části gramaticko lexikální + 3 části čtení

V gramaticko-lexikální části mají kandidáti za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na správný výběr doplňovaných slov a slovní transformace. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu.

V části Reading kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje celkem asi 2000 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, korespondenci, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a časopisů.
Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, doplnění chybějícího textu a přiřazování správného tvrzení k textu.

Writing - vyjadřování písmem (1 hodina 20 minut)
(2 části, 2 úkoly)

Druhý oddíl zkoušky First se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části. V první mají kandidáti napsat esej na dané zadání (rozsah 140 - 190 slov), ve druhé si mohou vybrat téma ze tří různých zadání. Typy textů -  článek, email/dopis, zpráva nebo recenze (rozsah 140 - 190 slov). 
Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text vymezené formy, zadaného tématu a vymezeného rozsahu.

Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

Listening - poslech (cca 40 minut)
(4 části, 30 otázek)

Kandidát vždy dvakrát vyslechne nahrávky monologů (oznámení, rozhlasové vysílání, telefonní vzkazy, projevy, přednášky atd.) a dialogů (rozhovory a diskuse dvou a ž tří osob).  Tato část zkoušky se zaměřuje na porozumění a pochopení specifické informace, názoru a  postoje. Typy úkolů - dokončování vět,  přiřazování odpovědí k otázkám a tvrzením. Otázky, které kandidát vypracovává, nejen slyší z nahrávky, má je také k dispozici v zadání.   

Speaking - zvládnutí rozhovoru (cca 14 minut)
(4 části)

Závěrečná etapa zkoušky zahrnuje krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem - ústní části se účastní dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost jejich reakcí, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů.
V první části jde o interview zaměřené na zodpovězení základních osobních informací o sobě. 
Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží dva obrázky a mají je popsat. 
Ve třetí části kandidáti diskutují mezi sebou. Zadání je ve formě textové nápovědy a kandidáti se mají dobrat řešení. 
V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi na základě předcházejícího rozhovoru.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity