SWEDEX B2

Aktuálně není
vypsán žádný termín

Zájemci, kteří uvažují o práci nebo studiu ve Švédsku, potřebují často získat certifikát osvědčující znalosti švédštiny. Na naší škole je možné složit mezinárodní zkoušky z švédštiny Swedex  na úrovni A2 a B1, a nově i B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv, absolvování kurzu není podmínkou.

SWEDEX je jediný mezinárodní certifikát ze švédštiny jako cizího jazyka. 

Od roku 2010 lze zkoušku SWEDEX složit i v Praze - na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, a to za stejných podmínek jako v testovacích centrech Švédska či 33 různých zemích celého světa. 
Díky vysoké prestiži a absolvování příslušného školení s ověřením jazykové a metodické způsobilosti examinátorů získala naše jazyková škola licenci jako jediná jazyková škola v České republice. 

Obsah a struktura zkoušky

Složením zkoušky SWEDEX B2 prokážete, že rozumíte sdělení v běžném jazyce, týkající se známých a každodenních skutečností. Zvládáte většinu situací při cestování v oblasti jazyka. Bez přípravy můžete vstoupit do hovoru o předmětech osobního zájmu nebo o každodenním životě. Umíte jednoduše popsat zkušenosti a události, přání a cíle. Dovedete zdůvodnit a vysvětlit své názory.

Swedex testuje všechny jazykové schopnosti a znalosti.

Zkouška se na všech úrovních skládá z písemné a z ústní části.
Písemná část:

 Swedex B2

(cca 3 hodiny včetně 2 přestávek)

1. Porozumění čtenému textu

60 minut

    Přestávka

20 minut

2. Porozumění vyslechnutému textu

30 minut

    Přestávka

15 minut

3. Písemný projev

60 minut

 

Modelový test pro B2 Vám ukáže, jak jednotlivé části testu vypadají. Můžete si jej stáhnout přímo z webové stránky Swedex, viz „Modelltest“.


Ústní část:

Swedex B2: monolog a dialog ke zvolenému tématu
Na dva účastníky, kteří jsou zkoušeni ve dvojici připadá 20 - 25 minut (+ 15 minut přípravy).

Hodnocení a výsledek
Zde platí jiná pravidla než na úrovni A2, B1. V každém ze subtestů lze získat hodnocení Prospěl, dosáhnout Minimální hranice nebo neprospět. Pro úspěšné absolvování celého testu je třeba dosáhnout výsledku Prospěl nejméně ve třech (3) dílčích testech a Minimální hranici nejvýše v jednom (1) dílčím testu. Pokud uchazeč neprospěje z jednom z dílčích testů, obdrží hodnocení Neprospěl z celé zkoušky.

Celkový konečný výsledek: Prospěl, nebo Neprospěl.

Zkoušku jako celek lze opakovat nejdříve až po půl roce při dalším zkouškovém termínu.

Certifikát
Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč mezinárodní certifikát s uvedením dosažených výsledků, kterým může prokázat, jaká je úroveň jeho znalosti švédštiny.
Certifikát nese logo Folkuniversitetet (FU), Svenska institutet (SI) a International Certificate Conferences (ICC).
Další informace ke zkoušce www.swedex.info

Termín zkoušky:
písemná část: 24. května 2019
ústní část : bude upřesněno později
uzávěrka přihlášek: 3. května 2019
Zkouška se koná v budově naší školy Školská 15, Praha 1.

Přihlášky:
Přihlášky si lze vyzvednout na jazykovém oddělení nebo stáhnout zde.
K přihlášce (vyplňte prosím českou i švédskou verzi) je nutné přiložit kopii průkazu totožnosti.

Poplatek za zkoušku:
Swedex B2 : 4.500,- Kč


Cvičné testy a další informace najdete na www.swedex.info

Informace o SWEDEX A2 a SWEDEX B1.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity