Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)

angličtina C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
arabština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
čeština pro cizince C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
francouzština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
italština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
němčina C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
romština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
ruština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
srbština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
španělština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
vietnamština C1 25.5.2018 4200
Přihlašování ukončeno
Jazyk Úroveň Datum Další informace Cena

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá všeobecnou SJZ v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 10. dubna. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na příslušných odděleních.

Cena všeobecné SJZ je 4.200,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 600,- Kč. 
Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení, nebo on-line na adrese www.sjs.cz
Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit buď na příslušném oddělení nebo v našem e-shopu.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. 

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov 
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. 
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 600,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Seznam konverzačních témat a reálií zde.

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus