Školní řád a stornovací podmínky

Školní řád pro žáky Jazykové školy s právem SJZ hl. m. Prahy

 

Školní řád je součástí Vnitřních organizačních a pracovních zásad Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, 116 72 Praha 1, která je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR.

I.  Organizace školního roku a podmínky přijetí

1)      Zahájení a konec školního roku, vedlejší a hlavní prázdniny jsou v Jazykové škole s právem SJZ hlavního města Prahy přizpůsobeny organizaci školního roku na státních středních školách.

2)      Uchazeč si vybírá odpovídající kurz z aktuální nabídky JŠ. Přímo může být zapsán pouze do 1. ročníku, do vyšších ročníků na základě přezkoušení, které probíhá v průběžně zveřejňovaných termínech.

Do speciálních tlumočnických a překladatelských kurzů může být uchazeč zapsán, jestliže předloží vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky všeobecné či jiné zkoušce odpovídající svým obsahem a rozsahem SJZV.

3)      Uchazeč může být zapsán do kurzu po odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení kurzovného na účet jazykové školy - prostřednictvím pošty nebo bankovním převodem. Kurzovné je též možno zaplatit v hotovosti či kartou. Uchazeč je povinen uhradit kurzovné před začátkem kurzu (do 31.8. resp, 30.9., v případě platby za druhé pololetí do 31.1.. V případě, že uchazeč nastupuje do již probíhajícího kurzu, je povinen uhradit kurzovné před první vyučovací hodinou, které se účastní. Pracovnice příslušného jazykového oddělení zařadí uchazeče do databáze žáků. Přihlášku označí zápisovým číslem. Jednu její část předá uchazeči, který ji používá jako průkazku žáka. Touto průkazkou, na které jsou také uvedeny stornovací podmínky, se prokáže vyučujícímu při zahájení docházky do kurzu a je povinen nosit ji s sebou a předložit ji na vyžádání učitele kdykoliv během školního roku. Do kurzu může být uchazeč zapsán
i v průběhu školního roku. Zapis do kurzu je též možný prostřednictvím webových stránek školy.

4)      Podpisem přihlášky uchazeč o studium současně stvrzuje, že převzal školní řád, je s ním seznámen a bude dodržovat všechna jeho ustanovení.

II.   Zápisné a kurzovné

1)        Výše kurzovného je stanovena na základě počtu vyučovaných hodin dané Vyhláškou MŠMT ČR o  jazykových školách s právem státních jazykových zkoušek a státních jazykových zkouškách, typu, úrovně a délky kurzu.

2)        Minimální počet odučených hodin ročně, stanovený Vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. je při 2 hodinách výuky týdně 70 vyuč. hodin, při 3 hod. 105  vyuč. hodin, při 4 hod. 140 vyuč. hodin. Škola garantuje tento počet hodin a zpravidla jej přesahuje, a to i s přihlédnutím k předem známým překážkám v konání výuky (státní svátky, prázdniny podzimní, vánoční, velikonoční a jarní).

3)        V kompetenci ředitele školy je poskytování některých slev:

a)      žáci základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol do 26 let věku mají 5% slevu.
b)      žáci po dosažení 65 let věku mají 5% slevu.
c)      o slevu 30 % kurzovného moho písemně požádat žáci, kteří jsou v plném invalidním důchodu a přiloží doklad PSSZ.

Poskytované slevy nelze kombinovat.

4)        Podmínky pro vrácení kurzovného jsou stanoveny § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb., viz Stornovací podmínky školy.

5)        Žák nemá právo na vrácení kurzovného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ s právem SJZ hl. m. Prahy nemohla   zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá  bezpečnostní  situace, stávky,  dopravní  problémy,  náhlá  porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které Jazyková škola s právem SJZ  hl. m. Prahy nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech probíhá výuka distanční formou.

 III. Přestup do jiného kurzu

1)      Žádá-li žák z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu  stejné  nebo  nižší  pokročilosti, předloží na jazykovém oddělení průkazku žáka. Pokud je ve zvoleném  kurzu  volné  místo, provede pracovnice jazykového oddělení zápis  o přestupu  v počítačové databázi a na přihlášce a vystaví nový průkaz žáka.

2)      Žádá-li žák o přestup do vyššího kurzu, předloží na jazykovém oddělení průkazku žáka, kterou mu podepíše třídní učitel původního kurzu, který svým  podpisem potvrdí, že žák má znalosti odpovídající vyššímu kurzu. Dále jazykové oddělení postupuje jako v bodě 1.

3)      Během školního roku lze přestoupit nanejvýš 2x.

 IV. JŠ si vyhrazuje právo

1)      neuskutečnit již naplánovaný kurz, do kterého se nezapíše do zahájení výuky dostatečný počet žáků – v takovém případě JŠ vrací celé zaplacené kurzovné včetně manipulačního poplatku;

2)      zrušit v průběhu šk. roku kurz, klesne-li počet zapsaných žáků pod hranici efektivnosti kurzu

– v takovém případě JŠ nabízí přestup do jiného kurzu, vrácení alikvátní části kurzovného nebo pokračování kurzu s příplatkem § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb.;

3)      na výměnu učitele v průběhu šk. roku.

 V.   Povinnosti žáka

 1)      Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád platný ve všech prostorách JŠ, kde výuka probíhá. Zejména je nutné respektovat zákaz kouření, přísně dodržovat běžné hygienické normy, dbát vlastní bezpečnosti a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví  a majetek druhých. S inventářem školy, včetně přístrojů používaných pro výuku, je nutno zacházet tak, aby nebyl poškozen zájem školy. Při způsobení škody na majetku školy, jejích učitelů a žáků je žák povinen způsobenou škodu nahradit.

2)      Je třeba, aby žáci měli své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech prostorách školy, za ztrátu nenese škola žádnou odpovědnost.  

3)      Pro  hrubé  porušování  zásad  občanského soužití a obecné morálky může být žák vyloučen z výuky bez náhrady.

VI. Státní jazykové zkoušky – viz Vyhláška č. 33/2005 Sb.

1)   Termín a cena je celostátně stanovena (aktualizováno ve Věstníku MŠMT).
2)   Uchazeč se přihlásí osobně nebo on-line na webových stránkách školy.
3)   Uchazeč zaplatí úhradu do 14 dnů po odevzdání vyplněné přihlášky (§6).

 VII. Závěrečná ustanovení

1)   JŠ je oprávněna znění školního řádu jednostranně změnit či doplnit.
2)   Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2021.

 

28. dubna 2021

 

 

 

Stornovací podmínky

 

Kurzovné vracíme:

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při výstupu z kurzu po jeho zahájení v případě celoroční platby po odečtení storno poplatku 2.000,-Kč od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení studia.

V případě pololetní platby se kurzovné nevrací.


UPOZORNĚNÍ:

  • Podmínkou vrácení kurzovného je odevzdání průkazky žáka spolu s žádostí
    o ukončení studia na jazykové oddělení.
  • Kurzovné nelze převést na jinou osobu ani na další školní rok.
  • Žák, který během školního roku z jakýchkoli důvodů a jakkoli dlouho nenavštěvuje kurz, nemá nárok na vrácení kurzovného za zameškané hodiny.
  • V případě, že škola plánovaný kurz neuskuteční, vrací se žákům celá zaplacená částka.
  • V případě, že škola během školního roku zruší již probíhající kurz, vrací se žákům kurzovné za zbývající neodučené měsíce.

 

 

Stornovací podmínky pro žáky pomaturtního a intenzivního studia

 

Při přijetí žáka na vysokou školu kurzovné vracíme:

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při přijetí žáka na vysokou školu, bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Při výstupu z kurzu během školního roku po odečtení storno poplatku 2.000,-Kč

    od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity