Školní řád a stornovací podmínky

Školní řád pro žáky Jazykové školy s právem SJZ hl. m. Prahy

 

Školní řád je součástí Vnitřních organizačních a pracovních zásad Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, 116 72 Praha 1, která je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR.

I. Organizace školního roku a podmínky přijetí

1)      Zahájení a konec školního roku, vedlejší a hlavní prázdniny jsou v Jazykové škole s právem SJZ hlavního města Prahy přizpůsobeny organizaci školního roku na státních středních školách.

2)      Uchazeč si vybírá odpovídající kurz z aktuální nabídky JŠ. Přímo může být zapsán pouze do 1. ročníku, do vyšších ročníků na základě přezkoušení, které probíhá v průběžně zveřejňovaných termínech.

Do speciálních tlumočnických a překladatelských kurzů může být uchazeč zapsán, jestliže předloží vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky všeobecné.

3)      Uchazeč může být zapsán do kurzu po odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení kurzovného na účet jazykové školy - prostřednictvím pošty nebo bankovním převodem. Pracovnice zápisu zařadí uchazeče do databáze studentů. Přihlášku označí zápisovým číslem. Jednu její část předá uchazeči, který ji používá jako průkazku žáka. Touto průkazkou, na které jsou také uvedeny stornovací podmínky, se prokáže vyučujícímu při zahájení docházky do kurzu a je povinen nosit ji s sebou a předložit na vyžádání učitele kdykoliv během školního roku. Do kurzu může být uchazeč zapsán i v průběhu školního roku.

4)      Podpisem přihlášky uchazeč o studium současně stvrzuje, že převzal školní řád, je s ním seznámen a bude dodržovat všechna jeho ustanovení.

II.   Zápisné a kurzovné

1)        Výše kurzovného je stanovena na základě počtu vyučovaných hodin dané vyhláškou MŠMT ČR o jazykových školách s právem státních jazykových zkoušek, typu kurzu, náročnosti výuky a délky kurzu.

2)        Minimální počet odučených hodin ročně, stanovený Vyhláškou MŠMT č. 33/05 Sb. je při 2 hodinách výuky týdně 70 vyuč. hodin, při 3 hod. 105  vyuč. hodin, při 4 hod. 140 vyuč. hodin. Škola garantuje tento počet hodin a zpravidla jej přesahuje, a to i s přihlédnutím k předem známým překážkám v konání výuky (státní svátky, prázdniny podzimní, vánoční, velikonoční a jarní, eventuálně třídní schůzky v pronajatých učebnách základních škol).

3)        V kompetenci ředitele školy je poskytování některých slev:

a)      studenti základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol do 26 let věku mají 10% slevu.

b)      občané po dosažení 65 let věku mají 10% slevu.

c)      o slevu 30 % kurzovného mohou písemně požádat občané, kteří jsou v plném invalidním důchodu a přiloží zprávu PSSZ.

4)        Podmínky pro vrácení kurzovného jsou stanoveny § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb. viz Stornovací podmínky školy.

5)        Žák nemá právo na vrácení kurzovného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ s právem SJZ hl. m. Prahy nemohla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní  problémy,  náhlá  porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které Jazyková škola s právem SJZ  hl. m. Prahy nemohla ovlivnit ani předvídat).

 

III. Přestup do jiného kurzu

1)      Žádá-li žák z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu  stejné  nebo  nižší  pokročilosti, oznámí  svůj  požadavek pracovnici  zápisové  kanceláře,  která  zjistí, zda je ve zvoleném  kurzu  volné  místo, a v kladném případě provede zápis  o přestupu  v počítačové databázi, na přihlášce a na průkazce žáka.

2)      Žádá-li žák o přestup do vyššího kurzu, předloží v zápisové kanceláři průkazku žáka, kterou mu podepíše třídní učitel původního kurzu, který svým podpisem potvrdí, že posluchač má znalosti odpovídající vyššímu kurzu. Dále zápisová kancelář postupuje jako v bodě 1.

3)      Během školního roku lze přestoupit nanejvýš 2x.

 

IV. JŠ si vyhrazuje právo

1)      neuskutečnit již naplánovaný kurz, do kterého se nezapíše do zahájení výuky dostatečný počet žáků – v tom případě JŠ vrací celé zaplacené kurzovné včetně manipulačního poplatku;

2)      zrušit v průběhu šk. roku kurz, klesne-li počet zapsaných žáků pod hranici efektivnosti kurzu – v takovém případě JŠ nabízí přestup do jiného kurzu, vrácení alikvotní části kurzovného nebo pokračování kurzu s příplatkem § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb.;

3)      na výměnu učitele v průběhu školního roku.

 

V. Povinnosti žáka 

1)      Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád platný ve všech budovách, ve kterých výuka  probíhá, zvláštní ohled je třeba brát na veškeré pokyny a omezení v budovách základních a středních škol, kde má JŠ pronajaté učebny. Zejména je nutné respektovat zákaz kouření, přísně dodržovat běžné hygienické normy, dbát vlastní bezpečnosti a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek druhých. S inventářem školy, včetně přístrojů používaných pro výuku, je nutno zacházet tak, aby nebyl poškozen zájem školy. Při způsobení škody na majetku školy, jejích učitelů a žáků je žák povinen způsobenou škodu nahradit.

2)      Je třeba, aby měli žáci své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech prostorách školy, za ztrátu nenese škola žádnou odpovědnost.  

3)      Pro hrubé porušování zásad občanského soužití a obecné morálky může být žák vyloučen z výuky bez náhrady.

 

VI. Státní jazykové zkoušky – viz Vyhl. č. 33/2005 Sb.

1)   Termín a cena je celostátně stanovena (aktualizováno ve Věstníku MŠMT).

2)   Uchazeč se přihlásí osobně nebo on-line na webových stránkách a vyplní přihlášku.

3)   Uchazeč zaplatí úhradu do 14 dnů po odevzdání vyplněné přihlášky (§6).

 

VII. Závěrečná ustanovení

1)   JŠ je oprávněna znění školního řádu jednostranně změnit či doplnit.

2)   Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2013.

 

Květen 2013

 

Stornovací podmínky

 

Kurzovné vracíme:

1. Podmínkou je odevzdání průkazky žáka spolu s žádostí do kanceláře školy.

2. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Při výstupu z kurzu během školního roku po odečtení storno poplatku 2000,- Kč od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení.

  • Kurzovné nelze převést na jinou osobu ani na další školní rok.
  • Žák, který během školního roku z  jakýchkoli důvodů a jakkoli dlouho nenavštěvuje kurz, nemá nárok na vrácení kurzovného za zameškané hodiny.
  • V případě, že škola plánovaný kurz neuskuteční, vrací se žákům celá zaplacená částka.
  • V případě, že škola během školního roku zruší již probíhající kurz, vrací se žákům kurzovné za zbývající neodučené hodiny.

 

Stornovací podmínky pro intenzivní studenty

 

Při přijetí žáka na vysokou školu kurzovné vracíme:

1. Bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a manipulačního poplatku

    500,- Kč.

2. Totéž platí při výstupu během školního roku.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus

Kontakty

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Fax: 222 232 236

sekretariat@sjs.cz

Anglické odd. 222 232 237
Germánské odd. 222 232 237
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 232 237
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159