Školní řád a stornovací podmínky

Školní řád pro žáky Jazykové školy s právem SJZ hl. m. Prahy

 

Školní řád je součástí Vnitřních organizačních a pracovních předpisů Akademického gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, škol hlavního města Prahy, Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 – Nové Město, které jsou zapsány v rejstříku škol MŠMT ČR.

I.  Organizace školního roku a podmínky přijetí

1)      Zahájení a konec školního roku, hlavní a vedlejší prázdniny jsou v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky přizpůsobeny organizaci školního roku na státních středních školách.

2)      Uchazeč si vybírá odpovídající kurz z aktuální nabídky JŠ. Přímo může být zapsán pouze do 1. ročníku, do vyšších ročníků na základě přezkoušení, které probíhá v průběžně zveřejňovaných termínech.

Do speciálních tlumočnických a překladatelských kurzů může být uchazeč zapsán, jestliže předloží vysvědčení o složení státní jazykové zkoušky všeobecné či jiné zkoušce odpovídající svým obsahem a rozsahem SJZV.

3)      Uchazeč může být zapsán do kurzu po odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení kurzovného na účet jazykové školy - prostřednictvím pošty nebo bankovním převodem. Kurzovné je též možno zaplatit  na jazykovém oddělení kartou. Uchazeč je povinen uhradit kurzovné před začátkem kurzu (do 31.8. resp, 30.9., v případě platby za druhé pololetí do 31.1.. V případě, že uchazeč nastupuje do již probíhajícího kurzu, je povinen uhradit kurzovné před první vyučovací hodinou, které se účastní. Referentka jazykového oddělení zařadí uchazeče do databáze žáků. Přihlášku označí zápisovým číslem. Jednu její část předá uchazeči, který ji používá jako průkazku žáka. Touto průkazkou, na které jsou také uvedeny stornovací podmínky, se prokazuje při vstupu do budovy v recepci školy, předloží ji vyučujícímu při zahájení docházky do kurzu. Je povinen nosit ji s sebou a předložit ji na vyžádání učitele kdykoliv během školního roku. Do kurzu může být uchazeč zapsán i v průběhu školního roku. Zápis do kurzu je též možný prostřednictvím webových stránek školy.

4)      Podpisem přihlášky uchazeč o studium současně stvrzuje, že převzal školní řád, je s ním seznámen a bude dodržovat všechna jeho ustanovení.

II.   Zápisné a kurzovné

1)        Výše kurzovného je stanovena na základě počtu vyučovaných hodin dané Vyhláškou MŠMT ČR o  jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách (Vyhláška 33/2005 Sb.), typu, úrovni a délce kurzu.

2)        Minimální počet odučených hodin ročně, stanovený Vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. je při 2 hodinách výuky týdně 70 vyuč. hodin, při 3 hod. 105  vyuč. hodin, při 4 hod. 140 vyuč. hodin. Škola garantuje tento počet hodin a zpravidla jej přesahuje, a to i s přihlédnutím k předem známým překážkám v konání výuky (státní svátky, prázdniny podzimní, vánoční, velikonoční a jarní).

3)        V kompetenci ředitele školy je poskytování některých slev:

a)      žáci základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol do 26 let věku mají 5% slevu.
b)      žáci po dosažení 65 let věku mají 5% slevu.
c)      o slevu 30 % kurzovného mohou písemně požádat žáci, kteří jsou v plném invalidním důchodu a přiloží doklad OSSZ.

Poskytované slevy nelze kombinovat.

4)        Podmínky pro vrácení kurzovného jsou stanoveny § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb., viz Stornovací podmínky školy.

5)        Žák nemá právo na vrácení kurzovného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ s právem státní jazykové zkoušky nemohla   zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá  bezpečnostní  situace, stávky,  dopravní  problémy,  náhlá  porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí, závažná pandemická situace a další okolnosti, které Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech probíhá výuka distanční formou.

 III. Přestup do jiného kurzu

1)      Žádá-li žák z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu  stejné  nebo  nižší  pokročilosti, předloží na jazykovém oddělení průkazku žáka. Pokud je ve zvoleném  kurzu  volné  místo, provede referentka jazykového oddělení zápis  o přestupu  v počítačové databázi a na přihlášce a vystaví nový průkaz žáka.

2)      Žádá-li žák o přestup do vyššího kurzu, předloží na jazykovém oddělení průkazku žáka, kterou mu podepíše třídní učitel původního kurzu, který svým  podpisem potvrdí, že žák má znalosti a dovednosti odpovídající vyššímu kurzu. Dále jazykové oddělení postupuje jako v bodě 1.

3)      Během školního roku lze přestoupit nanejvýš 2x.

 IV. JŠ si vyhrazuje právo

1)      neuskutečnit již naplánovaný kurz, do kterého se nezapíše do zahájení výuky dostatečný počet žáků – minimální počet žáků je šest -  v takovém případě JŠ vrací celé zaplacené kurzovné včetně manipulačního poplatku;

2)      zrušit v průběhu školního roku kurz, klesne-li počet zapsaných žáků pod hranici efektivnosti kurzu

– v takovém případě JŠ nabízí přestup do jiného kurzu, vrácení adekvátní části kurzovného nebo pokračování kurzu s příplatkem § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb.;

3)      na výměnu učitele v průběhu školního roku.

 V.   Povinnosti žáka

 1)      Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád platný ve všech prostorách JŠ. Zejména je nutné respektovat zákaz kouření, přísně dodržovat běžné hygienické normy, dbát vlastní bezpečnosti a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví  a majetek druhých. S inventářem školy, včetně přístrojů používaných pro výuku, je nutno zacházet tak, aby nebyl poškozen zájem školy. Při způsobení škody na majetku školy, jejích učitelů a žáků je žák povinen způsobenou škodu nahradit.

2)      Je třeba, aby žáci měli své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech prostorách školy, za ztrátu nenese škola žádnou odpovědnost.  

3)      Pro  hrubé  porušování  zásad  občanského soužití a obecné morálky může být žák vyloučen z výuky bez náhrady.

VI. Státní jazykové zkoušky – viz Vyhláška č. 33/2005 Sb.

1)   Termín a cena je celostátně stanovena (aktualizováno ve Věstníku MŠMT).
2)   Uchazeč se přihlásí osobně nebo on-line na webových stránkách školy.
3)   Uchazeč zaplatí úhradu do 14 dnů po odevzdání vyplněné přihlášky (§6).

 VII. Závěrečná ustanovení

1)   JŠ je oprávněna znění školního řádu jednostranně změnit či doplnit.
2)   Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2024.

 

25. dubna 2024

PaedDr. Milan Štěrba 
ředitel školy

 

 

Stornovací podmínky

 

Kurzovné vracíme:

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při výstupu z kurzu po jeho zahájení v případě celoroční platby po odečtení storno poplatku 2.000,-Kč od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení studia.

V případě pololetní platby se kurzovné nevrací.


UPOZORNĚNÍ:

  • Podmínkou vrácení kurzovného je odevzdání průkazky žáka spolu s žádostí
    o ukončení studia na jazykové oddělení.
  • Kurzovné nelze převést na jinou osobu ani na další školní rok.
  • Žák, který během školního roku z jakýchkoli důvodů a jakkoli dlouho nenavštěvuje kurz, nemá nárok na vrácení kurzovného za zameškané hodiny.
  • V případě, že škola plánovaný kurz neuskuteční, vrací se žákům celá zaplacená částka.
  • V případě, že škola během školního roku zruší již probíhající kurz, vrací se žákům kurzovné za zbývající neodučené měsíce.

 

 

Stornovací podmínky pro žáky pomaturtního a intenzivního studia

 

Při přijetí žáka na vysokou školu kurzovné vracíme:

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při přijetí žáka na vysokou školu, bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Při výstupu z kurzu během školního roku po odečtení storno poplatku 2.000,-Kč

    od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení.

 

25. dubna 2022                                                                                                                                                 PaedDr. Milan Štěrba 

                                                                                                                                                                                 ředitel školy

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity