Cambridge English: B2 First (FCE)

Aktuálně není
vypsán žádný termín

B2 First (FCE)

 

Zkouška First odpovídá náročností úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „Upper-Intermediate“ a patří mezi nejrozšířenější jazykové zkoušky u nás.

Ke složení zkoušky je zapotřebí schopnost ovládat dostatečně širokou slovní zásobu a umět ji správně použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím.
Úspěšné složení zkoušky FCE tedy vyžaduje ovládání angličtiny na odpovídající úrovni v širším spektru praktických situací zahrnujících např. studium, obchod, cestování a volný čas.
Předpokladem pro dosažení této úrovně jsou znalosti získané po 500 - 600 hodinách výuky.

Od ledna 2015 se struktura zkoušky First změnila.

Celková doba zkoušky se zkrátila přibližně o 30 minut (původně téměř 4 hodiny), náročnost zkoušky se však i díky kratší době pro vypracování úkolů mírně zvýšila. Zkouška má nově jen 4 části, části Reading a Use of English byly sloučeny.

Nová struktura zkoušek zajišťuje lepší návaznost certifikátů FCE, CAE a CPE.

Změny se projeví také v závěrečném hodnocení, kdy je kandidát kromě klasického hodnocení A-E  oznámkován také pomocí skóre na 100 bodové stupnici. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba, aby kandidát dosáhl alespoň 60 % z celkového počtu bodů.

K přípravě na zkoušku First nabízíme přípravné kurzy, jejichž součástí jsou i konzultace ke zkoušce, které kandidátovi objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek a úkolů může očekávat, doporučení a nácvik vhodné strategie k jejímu úspěšnému zvládnutí.

Popis jednotlivých částí zkoušky (platný od ledna 2015):

Reading and Use of English - čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 minut)
(7 částí, 52 otázek)

4 části gramaticko lexikální + 3 části čtení

V gramaticko-lexikální části mají kandidáti za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na správný výběr doplňovaných slov a slovní transformace. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu.

V části Reading kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje celkem asi 2000 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, korespondenci, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a časopisů.
Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, doplnění chybějícího textu a přiřazování správného tvrzení k textu.

Writing - vyjadřování písmem (1 hodina 20 minut)
(2 části, 2 úkoly)

Druhý oddíl zkoušky First se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části. V první mají kandidáti napsat esej na dané zadání (rozsah 140 - 190 slov), ve druhé si mohou vybrat téma ze tří různých zadání. Typy textů -  článek, email/dopis, zpráva nebo recenze (rozsah 140 - 190 slov). 
Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text vymezené formy, zadaného tématu a vymezeného rozsahu.

Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

Listening - poslech (cca 40 minut)
(4 části, 30 otázek)

Kandidát vždy dvakrát vyslechne nahrávky monologů (oznámení, rozhlasové vysílání, telefonní vzkazy, projevy, přednášky atd.) a dialogů (rozhovory a diskuse dvou a ž tří osob).  Tato část zkoušky se zaměřuje na porozumění a pochopení specifické informace, názoru a  postoje. Typy úkolů - dokončování vět,  přiřazování odpovědí k otázkám a tvrzením. Otázky, které kandidát vypracovává, nejen slyší z nahrávky, má je také k dispozici v zadání.   

Speaking - zvládnutí rozhovoru (cca 14 minut)
(4 části)

Závěrečná etapa zkoušky zahrnuje krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem - ústní části se účastní dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost jejich reakcí, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů.
V první části jde o interview zaměřené na zodpovězení základních osobních informací o sobě. 
Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží dva obrázky a mají je popsat. 
Ve třetí části kandidáti diskutují mezi sebou. Zadání je ve formě textové nápovědy a kandidáti se mají dobrat řešení. 
V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi na základě předcházejícího rozhovoru.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity