Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Aktuálně není
vypsán žádný termín

C1 Advanced (CAE)


Zkouška CAE odpovídá náročností úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „Advanced“ a patří mezi nejrozšířenější jazykové zkoušky u nás.

Ke složení zkoušky CAE je zapotřebí schopnost ovládat širokou slovní zásobu a umět ji správně použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím.
Úspěšné složení zkoušky CAE tedy vyžaduje ovládání angličtiny na vysoké úrovni v širokém  spektru praktických situací zahrnujících např. obchod, cestování a volný čas. Úspěšný kandidát je schopen používat angličtinu v jakýchkoli pracovních situacích. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
Předpokladem pro dosažení této úrovně jsou znalosti získané po 700 - 800 hodinách výuky.

Od ledna 2015 se struktura zkoušky CAE změnila.

Celková doba zkoušky se zkrátila o 45 minut (původně 4 hod. 45 min.), náročnost zkoušky se však i díky kratší době pro vypracování úkolů mírně zvýšila. Došlo ke sloučení částí Reading a Use of English do jedné.

Nová struktura zkoušek zajišťuje lepší návaznost certifikátů FCE, CAE a CPE.

Změny se projevují také v závěrečném hodnocení, kdy je kandidát kromě klasického hodnocení A-E oznámkován také pomocí skóre na 100 bodové stupnici.

K přípravě na zkoušku CAE nabízíme přípravné kurzy, jejichž součástí jsou i konzultace ke zkoušce, které kandidátovi objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek a úkolů může očekávat, doporučení a nácvik vhodné strategie k jejich úspěšnému zvládnutí.

Popis jednotlivých částí zkoušky (platný od ledna 2015):

Reading and use of English – čtení a použití angličtiny (1 hodina 30 minut)
(8 částí, 56 otázek)

4 části gramaticko lexikální + 4 části čtení

V gramaticko-lexikální části mají kandidáti za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na správný výběr doplňovaných slov, odvozování slov a transformace vět. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu.

 V části Reading kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje cca 3000 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, ukázky literárních děl (beletrie i literatury faktu), zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a časopisů.
Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, vícenásobné volby z odpovědí nebo doplnění chybějícího textu.

Writing - vyjadřování písmem (1 hodina 30 minut)
(2 části, 2 úkoly)

Druhý oddíl CAE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části.

V první mají kandidáti napsat diskurzivní esej na dané zadání (rozsah 220 - 260 slov). Ve druhé si kandidáti mohou vybrat téma ze čtyř různých zadání (rozsah 220 - 260 slov), typy textu jsou dopis, návrh, zpráva nebo recenze.
Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text ve vymezené formě, podle zadaného tématu a v daném rozsahu.
Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

Listening - poslech (cca 40 minut)
(4 části, 30 otázek)

Kandidát vždy dvakrát vyslechne nahrávky monologů (oznámení, rozhlasové vysílání, projevy, přednášky, anekdoty atd.) a dialogů (rozhovory a diskuse dvou až tří osob, rozhlasové vysílání). Tato část zkoušky se zaměřuje na porozumění a pochopení specifické informace, názoru a  postoje. Typy úkolů - dokončování vět,  přiřazování odpovědí k otázkám a tvrzením. Otázky, které kandidát vypracovává, nejen slyší z nahrávky, má je také k dispozici v zadání.   

Speaking - zvládnutí rozhovoru (15 minut)
(4 části)

Závěrečná etapa zkoušky má čtyři části zahrnující krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem - na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost jejich reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory (výměny) mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů. Tato část zkoušky trvá přibližně 15 minut.

V první části jde o interview mezi zkoušejícím a každým z kandidátů zaměřené na zodpovězení základních osobních informací.

Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží tři obrázky, ze kterých si vyberou dva, které popíší a porovnají.

Ve třetí části kandidáti spolupracují. Diskutují o problému a k dispozici mají textovou nápovědu. Cílem je dojít k určitému závěru.

V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi na základě předcházejícího rozhovoru.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity