Osvědčení o základní znalosti jazyka B1

Kdykoliv po dohodě

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky, je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zkouška ověřuje znalosti cizího jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu přibližně 420 vyučovacích hodin (např. v případě angličtiny zvládnutí učebnic kterékoli řady na úrovni Intermediate).
Úspěšné zvládnutí  písemného testu a ústního pohovoru  opravňuje kandidáta k získání  Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Kandidát na této úrovni prokazuje schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Dále je schopen aplikovat základní gramatická pravidla.
Kandidát současně prokazuje znalost základní slovní zásoby, schopnost používat synonyma, antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení apod.

Cena zkoušky: 2.500,- Kč. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Není-li termín zkoušky oficiálně stanoven, je možné si jej objednat individuálně, a to kdykoliv během školního roku na příslušném jazykovém oddělení.

Popis zkoušky

Písemná část

Písemná část zkoušky trvá 100 minut. Skládá se z porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a z gramaticko-lexikálního testu. Pro vypracování písemné části není povoleno používání slovníků.

1) Porozumění čtenému textu (40 minut): 
V této části se ověřuje schopnost kandidáta porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu asi 400–500 slov.

2) Porozumění vyslechnutému textu (15 minut, 4–5 minut základního textu):
Ověřuje  se schopnost kandidáta porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné údaje.

3) Gramaticko-lexikální test (45 minut):
Formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů (základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.)

Pro postup k ústní části zkoušky se vyžaduje 60% úspěšnost u písemné části.

Ústní část

V ústní části (10–15 minut) prokazuje kandidát schopnost  reagovat bez přípravy  na otázky examinátora týkající se každodenního života. Kandidát dokáže dané téma samostatně rozvíjet do krátké promluvy. Umí popsat zážitky a události, představy, naděje a ambice, krátce vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Okruhy:
Rodina, domov, práce, škola, volný čas, sport, sportování, cestování, doprava, kultura.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity