Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)

Aktuálně není
vypsán žádný termín

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ - PRO OBOR PŘEKLADATELSKÝ 

Zkouška na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá speciální SJZ pro obor překladatelský obvykle v jarním nebo podzimním termínu.
Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na příslušných odděleních.
Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze uchazeči, kteří úspěšně složili SJZ všeobecnou (resp. certifikovanou zkoušku úrovně C1 či vyšší).
Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme u některých jazyků možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit buď na příslušném oddělení nebo v našem e-shopu.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line na adrese www.sjs.cz.

S podáním přihlášky předloží kandidát kopii vysvědčení o složené všeobecné SJZ a zaplatí poplatek za zkoušku 7.500,- Kč.
Při přihlášení on-line kandidát kopii vysvědčení zašle mailem nebo poštou. O možnosti uznání jiné zkoušky než SJZ všeobecné se informujte na příslušném oddělení.
Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ.
Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.
Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000–3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.

Těžiště SJZ speciální pro obor překladatelský je v její písemné části.

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

a) stupeň porozumění čteným textům v celkovém rozsahu 1400–1500 slov čerpaných z různých funkčních stylů
b) dovednost přeložit obtížný obecný cizojazyčný, případně odborný cizojazyčný text (i se zaměřením na reálie dané jazykové oblasti) v rozsahu 200–250 slov do českého jazyka
c) dovednost přeložit 1–2 obtížné texty v celkovém rozsahu 200–250 slov do cizího jazyka

d) dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce v rozsahu 200–250 slov.

Pro vypracování písemné části se stanoví doba 4 hodin. Při práci může uchazeč používat slovníky, případně další příručky pouze v knižní podobě se souhlasem zkušební komise.

V ústní části zkoušky, která trvá 25–30 minut, se u uchazeče ověřuje:

a) dovednost porozumět vyslechnutému projevu, pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata z politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Seznam témat zde.
b) dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka
c) dovednost ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka.

Uchazeči, který u ústní části SJZ nevyhověl, může komise pro SJZ povolit opakování této části. Opakování ústní zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro SJZ uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 – výborně nebo 2 – velmi dobře a pokud uchazeč o opakování zkoušky písemně požádá. Uchazeč při opakování ústní části zkoušky uhradí poplatek 1.000,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity