Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Aktuálně není
vypsán žádný termín

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ PRO OBOR TLUMOČNICKÝ

Zkouška na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá speciální SJZ pro obor tlumočnický obvykle v jarním nebo podzimním termínu.
Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na příslušných odděleních.
Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze uchazeči, kteří úspěšně složili SJZ všeobecnou (resp. certifikovanou zkoušku úrovně C1 či vyšší). Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme u některých jazyků možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit buď na příslušném oddělení nebo v našem e-shopu.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line na adrese www.sjs.cz.

S podáním přihlášky předloží kandidát kopii vysvědčení o složené všeobecné SJZ a zaplatí poplatek za zkoušku 9.000,- Kč.
Při přihlášení on-line kandidát kopii vysvědčení zašle mailem nebo poštou. O možnosti uznání jiné zkoušky než SJZ všeobecné se informujte na příslušném oddělení.

Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ.
Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.
Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000–3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.

Těžiště speciální tlumočnické SJZ je v její ústní části.

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

a) stupeň porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v celkovém rozsahu asi 10 minut
b) dovednost napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 150–200 slov)
c) dovednost napsat v cizím jazyce reprodukci vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 400–450 slov)
Pro vypracování písemné části se stanoví doba 3 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmenem c) může kandidát používat slovník.

V ústní části zkoušky, která trvá 40–45 minut, se ověřuje:

a) dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského a kulturního života v dané jazykové oblasti a v České republice
b) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka
c) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z českého jazyka do cizího jazyka

Uchazeči, který u ústní části SJZ nevyhověl, může komise pro SJZ povolit opakování této části. Opakování ústní zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro SJZ uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 – výborně nebo 2 – velmi dobře a pokud uchazeč o opakování zkoušky písemně požádá. Uchazeč při opakování ústní části zkoušky uhradí poplatek 1.200,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity