Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)

angličtina C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
čeština pro cizince C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
chorvatština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
italština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
němčina C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
slovenština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
ukrajinština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
španělština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 4700
Přihlašování ukončeno
indonéština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4. 7500
Přihlašování ukončeno
ruština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4 4700
Přihlašování ukončeno
vietnamština C1 24.5.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4 4700
Přihlašování ukončeno
Jazyk Úroveň Datum Další informace Cena

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá všeobecnou SJZ v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března 2024. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na příslušných odděleních.

Cena všeobecné SJZ je 4700,- Kč.
Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    
Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení, nebo on-line na adrese www.sjs.cz
Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit buď na příslušném oddělení nebo v našem e-shopu.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. 

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov 
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. 
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 600,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Seznam konverzačních témat a reálií zde.

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity