Státní jazyková zkouška základní (B2)

čeština pro cizince B2 15.11.2024 Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4 4000 Přihlásit ke zkoušce
Jazyk Úroveň Datum Další informace Cena

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy pořádá základní SJZ v jarním termínu, a je možno se k ní přihlásit během února a března.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března 2024. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na příslušných odděleních.

Cena základní SJZ je 4000,- Kč.
Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    
Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line na adrese www.sjs.cz
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit buď na příslušném oddělení nebo v našem e-shopu.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Upozornění kandidátům státních zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky zde.

Konverzační témata k ústní zkoušce zde.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity